SUOMEN ERILLISVERKOT

Esihenkilovalmennus

Suomen Erillisverkot on panostanut pitkäjänteisesti organisaationsa kehittämiseen. Reagointi toimintaympäristön muutoksiin sai aikaan muutosprosessin, jonka myötä toimintakulttuuria haluttiin yhtenäistää ja pelisääntöjä kirkastaa sekä sisäisen että ulkoisen yhteistyön parantamiseksi. Johtoryhmä laati roadmapin toiminnan kehittämiselle, jota on systemaattisesti viety eteenpäin. Kehittämisen sisällöt rakentuvat vahvassa vuoropuhelussa organisaation kanssa varmistaen näin toiminnan kannalta keskeisten asioiden käsittely ja kehittäminen.

Yhteistyötä ja yhtenäistä toimintaa lähdettiin kehittämään jäsentämällä yhdessä organisaatioon arvoihin pohjautuvat toiminnalliset pelisäännöt. Näiden pohjalta laadittiin johtamisohjelma, jossa harjaannutetaan juuri niitä yhdessä organisaation kanssa laadittuja johtamisen periaatteita. Uusi Erve – ohjelmassa jokainen esimies varmistaa strategian viestinnän ja saa palautetta omasta toiminnastaan eri työkalujen avulla. Yhteiskehittämistä tuetaan yli organisaatiorajojen välisten ryhmätöiden kautta.

”Menetelmät on suunnattu vahvasti tukemaan haluttua kulttuuria, joka omalta osaltaan vauhdittaa yhtenäisyyttä, yhteistyötä ja eri erityisalojen ydinosaamisten parempaa tuntemusta”, kertoo Minnariikka Rajala Delficonista, joka on vastannut kehittämisinterventioiden muotoilusta.

”Erillisverkot kehittävät jatkuvasti omaa toimintaansa muuttuvassa ympäristössä. Arvostamme kumppania, joka kykenee pitkäjänteiseen ja vastuulliseen yhteistyöhön. Delficonin kanssa olemme kehittäneet ja kirkastaneet ennen kaikkea Erillisverkkojen yrityskulttuuria, jonka olennaisena rakennuspalikkana on johtamisosaaminen. Toimintamme perustuu yhteiskunnan perusturvallisuuden varmistamiseen, joten luonnollisesti oman tekemisemme on oltava myös erittäin sitoutunutta ja motivoitunutta huippulaadukkaiden palveluiden aikaansaamiseksi”, kertoo Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

Mitä tehtiin

Erillisverkot reagoi aktiivisesti toimintaympäristöstä tuleviin muutoksiin ja tarpeisiin kehittämällä jatkuvasti toimintaansa. Lähdimme systemaattiselle matkalle, jossa tavoitteena on vahvistaa Erven yhtenäistä toimintaa, sen erityispiirteitä kunnioittaen ja huomioiden.

Aloitimme määrittelemällä johtamisen teesimme. Tähän työhön osallistui koko esimiesjoukko sekä iso osa asiantuntijoitamme. Kulttuurimuutosta lähdimme viemään eteenpäin johtoryhmän valmennuksella. Parhaillaan valmennusta käyvät läpi kaikki esimiehemme. Strategia ja organisaation yhteinen tahtotila on hahmotettu jokaisen yksilön arjen tekemiseen ja työtehtäviin.

Tärkeänä osana valmennusta on ollut myös yhteinen arvotyöskentely, jossa ytimessä on ollut jokaisen yksilön omien arvojen hahmottaminen. “Koemme Erillisverkoissa, että arvojemme mukaista toimintaa voimistetaan tunnistamalla ensin meidän jokaisen omaa toimintaa ohjaavat arvot. Prosessin edetessä integroimme nämä organisaation arvoihin. Tätä kautta jokaiselle erveläiselle vahvistuu tietoisuus ja parempi ymmärrys omaa toimintaa ohjaavista tekijöistä.”, kertoo Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki organisaation kehityspolusta.

“On tärkeää sanoittaa asioita yhdessä ääneen, jotta muodostetaan yhteinen ymmärrys siitä, mihin ollaan pyrkimässä. Valmennusten myötä tekemisen ydin on selkiytynyt”, sanoo Minnariikka Rajala, Delficonin toimitusjohtaja.

Tulokset ja hyödyt

Valmennuksen myötä on selvästi havaittavissa Erillisverkkojen organisaation sitoutumisen vahvistumista. Ymmärrys eri liiketoimintojen erityisyydestä on kehittynyt ja se on tehostanut yhteistyötä. Yhteiset johtamisen periaatteet ja strategian vieminen jokaisen yksilön arkeen mahdollistavat myös yhtenäisemmän yrityskulttuurin. Ohjelmaan kuului myös yksilöllisiä valmentavia palautetilaisuuksia. Näissä osallistujat oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja sen myötä itseohjautuvuus parani entisestään.

“Erillisverkkojen tehtävä on hyvin motivoiva jo itsessään – taata suomalaisten turvallisuus. On kuitenkin hienoa, että organisaatio on hyvin sitoutunut pitkäjänteiseen kehittämiseen. Erveläiset paneutuvat huolellisesti, perusteellisesti ja aidosti itsensä ja organisaationsa eteenpäin viemiseen. Turvallisuutta ei voi taata, ellei asenteessa ole vahvaa vastuullisuutta. Sitä erveläiset ovat vahvasti tehneet näkyväksi yhteisessä muutosmatkassaan”, kertoo yhteistyöstä Minnariikka Rajala.

Delficon

TIMO LEHTIMÄKI - toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot

Suomen Erillisverkot on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Erillisverkot auttaa turvallisuustoimijoita ja viranomaisia turvaamaan kansalaisten arkea. Erillisverkot tarjoaa ainutlaatuisen valikoiman ICT-ratkaisuja niille, joille tavanomainen ei riitä. Palvelumme ovat äärimmäisen toimintavarmoja ja turvallisia. Turvaamme yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja kaikissa olosuhteissa. Kehitämme toiminnallamme yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja vaikutamme toiminnallamme lähes jokaisen suomalaisen elämään. Haluamme, että Suomi on edelläkävijä turvallisuustoimijoiden yhteistyössä.

MUITA MIELENKIINTOISIA

Microsoft

Microsoft

"Valmennuksessa sovitut asiat konkretisoitiin ja liitettiin arjen tekemiseen, jolloin sovitut asiat jatkuivat kehittymistään valmennuksenkin jälkeen."

Andritz

Andritz

"Esimiestaitojen lisääntyminen vahvisti osallistujien itseluottamusta, motivaatiota ja kiinnittymistä yritykseemme entistä tiiviimmin."

UPM

UPM

"Pääsimme hyvinkin syvälle kunkin henkilökohtaisiin johtamistaitoihin, vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin."

Fujitsu

Fujitsu

"Muutos avattiin konkreettiseksi tekemiseksi. Esimiehille annettiin työkaluja viedä muutosta eteenpäin."