MICROSOFT

Esihenkilovalmennus

Microsoft on vahvasti mukana työelämän uudistuksessa. Pyritään löytämään uusia toimintamalleja, jotka ovat paitsi tuottavampia, myös motivoivampia kuin vanhat. Omien työkalujen rooli on luonnollisesti tärkeä, mutta yhtä merkittävä muutos on ollut esimerkiksi täysin uudenlaiset työtilat, jotka tukevat yhteistyötä ja ideoita tuottavia kohtaamisia työpäivän aikana.

Suomen Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen uskoo, että tulevaisuuden johtajien perusosaamiseen kuuluu verkostoituminen niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin. On osattava tukea omaa organisaatiota ja kumppaneita kehittymään ja onnistumaan, ja samalla varmistettava, että asiakkaan saamat lupaukset lunastetaan. Rahkonen puhuu uudenlaisesta johtamisesta, ja on aloittanut muutoksen omasta organisaatiosta. Blogikirjoituksissaan hän puhuu ”kivikautisen johtajan ja alaisen vastakkainasettelun heittämisestä romukoppaan ja keskustelevaan yhteistyöhön ryhtymisestä”. Hän jatkaa: ”Toteutukseen tarvitaan sekä johtajalta että työntekijältä utelias ja ennakkoluuloton asenne, ronskisti luottamusta ja kyky haastaa ja heittäytyä haastettavaksi.”

Mitä tehtiin

Delficon on ollut olennaisessa ulkopuolisen katalyytin osassa Microsoftin muutoksessa. Kehittämistyössä on tehty mm. johtoryhmän valmennusta, joka selkeytti johtoryhmäläisten rooleja ja paransi yhteistyötä Yksilölliset johtajavalmennukset ja tiimivalmennukset ovat tukeneet tätä. Asiakasnäkökulma on kaiken kehittämisen johtotähtenä; pyrkimys jäsentää roolit, vastuut ja sidosryhmät niin, että toiminta asiakkaan ja yrityksen liiketoimintatavoitteiden näkökulmasta tehostuu.

Tutkimuksia on käytetty pohjana kunkin oman toimintatavan analysoinnissa. Näistä analyyseistä on johdettu tehtävät – toiminta on viety arkeen ja sanoista on tullut tekoja.

Tulokset ja hyödyt

Sekä toimitusjohtaja Rahkonen että henkilöstöjohtaja Tytti Bergman pitävät valmennusten keskeisenä hyötynä ulkopuolisen konsultin tekemää johtamisen analyysia, joka auttoi jäsentämään yrityksen tilannetta uudella tavalla ja antoi rehellisen tilannekuvan valmennusten pohjaksi. Bergman sanoo myös ulkopuolisen kehittäjän tuoneen projektiin ryhtiä ja tavoitteellisuutta, jota on sisältä päin usein vaikea rakentaa.

Delficon

ARI RAHKONEN - toimitusjohtaja, Microsoft

Nykyajan liiketoiminta perustuu yhä enemmän toimivaan ekosysteemiin ja verkostojen hyödyntämiseen. Oivallukset syntyvät erilaisissa kohtaamisissa niin yrityksen sisällä kuin kumppanien kanssa, ja edelläkävijäyritykset osaavat rakentaa, tukea ja johtaa näitä asiakkaille lisäarvoa tuottavia verkostoja. Microsoftin menestys perustuu paitsi laajalti omaksuttuihin tuotteisiin, yhä enemmän kumppanitoimintaan, joka tuo toiminnalle vahvan kasvupotentiaalin.

MUITA MIELENKIINTOISIA

Fujitsu

Fujitsu

"Muutos avattiin konkreettiseksi tekemiseksi. Esimiehille annettiin työkaluja viedä muutosta eteenpäin."

Andritz

Andritz

"Esimiestaitojen lisääntyminen vahvisti osallistujien itseluottamusta, motivaatiota ja kiinnittymistä yritykseemme entistä tiiviimmin."

UPM

UPM

"Pääsimme hyvinkin syvälle kunkin henkilökohtaisiin johtamistaitoihin, vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin."

Suomen Erillisverkot

Suomen Erillisverkot

”Prosessin edetessä integroimme yksilöiden omat arvot organisaation arvoihin. Tätä kautta jokaiselle erveläiselle vahvistuu tietoisuus ja parempi ymmärrys omaa toimintaa ohjaavista tekijöistä. Sitoutuminen voimistui”