Delficon

TIIMITYÖN KEHITTÄMINEN

Etätyö. Fuusiot. Muuttuvat organisaatiot. Työelämä heittää lukuisia haasteita yhteen hiileen puhaltamiselle. Entä miten jäsentää toimintaa, seurata edistymistä, antaa palautetta ja käydä vuoropuhelua, kun tiimi on hajallaan eri toimipisteissä?

TIIMITYÖN KEHITTÄMINEN: RYHMÄ IHMISIÄ VAI YHTEEN HIILEEN PUHALTAVA TIIMI?

Etätyö. Fuusiot. Muuttuvat organisaatiot. Työelämä heittää lukuisia haasteita yhteen hiileen puhaltamiselle. Entä miten jäsentää toimintaa, seurata edistymistä, antaa palautetta ja käydä vuoropuhelua, kun tiimi on hajallaan eri toimipisteissä?

Autamme organisaatiotasi taklaamaan kommunikaation sudenkuopat ja rakennamme ihmisistä aidon tiimin, jota eivät pienet puhurit horjuta.

Kirkas fokus, parempi tiimi

Tiimi, yksikkö, yhteisö. Miksi joukkuettasi kutsutkaan, yksi asia on varma: yhteen hiileen puhaltava ryhmä tekee parempaa tulosta ja on enemmän kuin osiensa yhteenlaskettu summa.

Tiimityön kehittämiselle on suurempaa tilausta kuin koskaan: ryhmädynamiikkaan, merkityksellisyyden kokemukseen, onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja vastuiden rajapintoihin liittyvät kysymykset korostuvat erityisesti työelämän murroksessa ja etätyön vallatessa alaa.

Delficonin tiimityön kehittämisen valmennuksissa keskitytään ryhmän toiminnan ja fokuksen kirkastamiseen sekä keskinäisen yhteistyön ja osaamisen maksimointiin. Valmennus pureutuu muun muassa siihen, mikä on valmennettavan tiimin perustehtävä ja miten se toimii osana muuta organisaatiota. Osana prosessia kirkastetaan myös kunkin tiimiläisen roolit, vastuut ja pelisäännöt. Sen lisäksi, että jokaisen tiimiläisen osaaminen tulee näkyväksi, päästään pohtimaan myös sitä, puuttuuko tiimistä jotain osaamista ja miten mahdolliset puutteet ratkaistaan.

– Kun tiimiläisten roolit suhteensa toisiinsa ja muuhun organisaation selkiytyvät, päätöksenteko nopeutuu ja päällekkäisyydet katoavat, Minnariikka Rajala sanoo.

– Holistinen näkökulma siihen, miten oma osaaminen liittyy osaksi isompaa kokemusta lisää myös merkityksellisyyden tunnetta.

Tiimityön kehittämiselle on suurempaa tilausta kuin koskaan: ryhmädynamiikkaan, merkityksellisyyden kokemukseen, onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja vastuiden rajapintoihin liittyvät kysymykset korostuvat erityisesti työelämän murroksessa ja etätyön vallatessa alaa.

– Hyvinvoiva tiimi on tuottelias tiimi. Uudet tilanteet asettavat haasteita niin tiimin jäsenille kuin esimiehillekin, ja siksi yhteistyön kehittämiseen kannattaa panostaa.

 

Käsittelyssä räätälöidyt teemat

Valmennus käynnistyy toiveiden ja nykytilan kartoituksella. Alkukartoituksen tavoitteena on selvittää toiminnan suunta ja tavoitteet, mahdolliset kompastuskivet sekä ryhmän vahvuudet ja heikkoudet. Mielipiteitä ja asenteita selvitetään muun muassa erilaisin digitaalisin työkaluin ja aktivoivien kysymysten kautta.

Käsiteltävät teemat räätälöidään kunkin organisaation toiveiden ja kartoituksessa esiin nousseiden asioiden pohjalta. Valmennuksen avulla voidaan parantaa ryhmän jäsenten vuorovaikutusta ja selkeyttää kriittisiä rajapintoja niin ryhmän sisällä kuin suhteessa muuhunkin organisaatioon. Ryhmän identiteetin kirkastaminen lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Työstön alla voivat olla myös kommunikaatiotaidot tai työssä onnistumisen mittarit.

Suunnitelmista ja puheista tulee totta ja tekoja arjen koittaessa. Valmennustapaamisten jälkeen onkin aika asettaa kehittymiselle selkeät tavoitteet ja viedä uudet toimintatavat käytäntöön. Lopuksi tiimi ja valmentajat kokoontuvat yhteen, ja katsotaan, miten muutoksessa onnistuttiin.

Yhteisten valmennuspäivien lisäksi valmentaja ja valmennettavat kokoontuvat digitaalisella alustalla, joka toimii valmennuksen kotipaikkana koko ajanjakson ajan. Oppimisympäristössä tiimi saa erilaisia oppimista tukevia tehtäviä ja se toimii myös palautteenannon kanavana.

Minä/me suhteessa muihin

Tiimityön kehittämiseen liittyvä valmennus on oiva tapa työstää yhdessä työskentelevien ihmisten keskinäistä dynamiikkaa. Samalla se tarjoaa ryhmän vetäjälle johtamisen työkaluja sekä ymmärrystä ryhmän kehitysvaiheeseen liittyvistä erityispiirteistä. Lisänäkymää saadaan osallistamalla prosessiin muutakin organisaatiota.

– Usein on hyödyllistä tutkia tiimin toimintaa myös suhteessa muuhun organisaatioon ja ottaa keskusteluun muitakin yksiköitä. Näin voidaan jäsentää ryhmän toimintaa entistäkin paremmin sekä parantaa näkymää kriittisiin rajapintoihin ja siihen, mitä ryhmän toiminnassa tulee kenties selkiyttää, Minnariikka Rajala sanoo.

– Itseohjautuvakin tiimi toimii vain, jos tietyt selkeät sopimukset on sanoitettu. Samalla mitä itseohjautuvampi tiimi, sitä enemmän se vaatii ymmärrystä omasta vastuualueesta sekä sisäisen yrittäjähenkisyyden ja vastuunoton kehittämistä, Rajala muistuttaa.

CASET

Olemme auttaneet organisaatioita positiivisen muutoksen tekemisessä yli 20 vuoden ajan, niin Suomessa kuin ulkomailla.

Inventure

Inventure

"Uudessa tilanteessa jäsensimme yhteisesti tiimin jäsenten roolit ja tavat toimia yhdessä."

Hill Audit

Hill Audit

"Organisaation jäsenet tutustuivat toisiinsa syvemmin, loimme yhteiset pelisäännöt ja yhteisöllisyys kehittyi."