Delficon

ESI­­­HENKILÖVAL­­­MEN­­­NUS

Organisoitumisen ja johtamisen mallit ovat murroksessa. Hierarkioista luovutaan ja henkilöstöä kannustetaan itsensä johtamiseen. Muutos edellyttää myös esimiehiltä uudenlaista osaamista.

ESI­­­HENKILÖ­­VAL­­­MEN­­­NUS: KEHITY ITSE JOHTAJAKSI, JOTA ARVOSTAT.

Organisoitumisen ja johtamisen mallit ovat murroksessa. Hierarkioista luovutaan ja henkilöstöä kannustetaan itsensä johtamiseen. Muutos edellyttää myös esimiehiltä uudenlaista osaamista.

Esimiesvalmennus tukee niin esimiehen tehtävään astuvia kuin kokeneempiakin konkareita voimaannuttavan, suunnitelmallisen ja tavoitteellisen johtajuuden löytämisessä. Valmennuskohtaamisissa paneudutaan muun muassa strategian sanoittamiseen, arvojohtamiseen, tiimidynamiikan johtamiseen, asiakaskeskeisyyden ja tunneälykkyyden kehittämiseen sekä oman itsetuntemuksen syventämiseen. Perinteisten koulutuspäivien rinnalla hyödynnetään muun muassa verkko-oppimista, erilaisia digitaalisia työkaluja, virtuaalisen fasilitoinnin menetelmiä, kartoituksia, coachingia ja ryhmäinnovointia.

Valmennuksessa esimiesroolin ottamista tutkitaan monelta kantilta. On keskeistä oivaltaa muun muassa se, etteivät organisaatiot ole organisaatiokaavioiden laatikkoleikkejä vaan muodostuvat ihmisistä ja heidän välisestään vuorovaikutuksesta.

Koko organisaatio hyötyy, kun osallistujat saavat uusia työkaluja ja uutta ymmärrystä omaan rooliinsa sekä ratkaisuja arjen tilanteisiin.

Esimiesrooli ja yhteiset toimintatavat haltuun

Esimiesvalmennus on kunkin organisaation tarpeisiin räätälöity valmennus. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien johtamisosaamista, selkiyttää arjen toimintaa sekä parantaa kunkin valmennettavan käsitystä heidän omista johtamistavoistaan ja kehittämistarpeistaan. Samalla valmennus auttaa luomaan yhteisiä, organisaation tavoitteiden toteutumista tukevia johtamisen periaatteita sekä kehittämään työyhteisön toimivuutta kokonaisvaltaisesti.

Osallistavat menetelmät siivittävät muutosta

Valmennuskokonaisuus rakennetaan räätälöidyistä moduuleista, joissa voidaan käsitellä vaikkapa strategian toteuttamista, tavoiteasetantaa ja esimiesroolin hoitamista. Tapaamiset rakentuvat yhdessä oppimisen ja yhteiskehittelyn ympärille, ja niissä hyödynnetään monipuolisia oppimista ja oivaltamista tukevia menetelmiä. Käytössä myös digitaalinen oppimisalusta, jonka avulla tehdään välitehtäviä sekä tuetaan arjen johtamista ja keskinäisen yhteistyön kehittämistä.

– Esimiestaitojen oppiminen ei tapahdu pelkästään kalvoja lukemalla ja luennointia kuuntelemalla. Siksi valmennuksissamme käsitellään arjesta ja arjen tilanteista nousseita asioita. Nostamme esiin todellisia tilanteita ja harjoittelemme esimiehille keskeisiä taitoja, kuten ryhmädynamiikan johtamista, palautteenantoa sekä vaikeissa tilanteissa toimimista, Minnariikka Rajala kiteyttää.

–Tekeminen on äärimmäisen osallistavaa ja mukavalla tavalla yllätyksellistäkin. Haastamme ja tutkimme yhdessä ja kehitämme samalla varmuutta epävarmuudessa toimimiseen. Myös tunneälyn kehittäminen on merkittävä teema läpi koko koulutuksen, sillä se on yksi vaikuttavuuden ja luottamuksen rakentamisen peruspilareista.

Uusi rooli, uudet ilon aiheet

Valmennuksissa esimiesroolia tutkitaan monelta kantilta.

– Esimiesvalmennuksesta on valtavasti hyötyä esimerkiksi henkilöille, jotka ovat vaihtamassa asiantuntijatehtävästä esimiesrooliin. Moni joutuu myös rajoittamaan rakkauttaan substanssia kohtaan. Perspektiiviä tulee muuttaa, jotta saadaan asioihin johtamisessa vaadittava laajempi näkökulma, Rajala sanoo.

– Monella kestää oivaltaa, että he ovat palvelutehtävässä, mahdollistamassa omien tiimiläisten arkea ja onnistumisia. Kun tämän oivaltaa, lillukanvarsiin takertuminen vähenee ja silmät avautuvat pidemmän tähtäimen suunnittelulle.

Esimiesvalmennus auttaa osallistujia näkemään oman toiminnan toisen silmin. Samalla osallistujat oppivat hahmottamaan organisaationsa rakenteet entistäkin selvemmin, ja hahmottavat paremmin, miten eri funktiot ja ihmiset vaikuttavat toisiinsa.

– Organisaatiot eivät tosiasiassa ole organisaatiokaavioiden laatikkoleikkejä vaan muodostuvat ihmisistä ja heidän välisestään vuorovaikutuksesta. Toimintaa kehitettäessä tulisikin tunnistaa oman työn rajapinnat, paikallistaa hukat sekä pystyä tekemään korjaavia toimenpiteitä, jotta toiminta olisi mahdollisimman ketterää ja virtaavaa, Rajala muistuttaa

Oivalluksia arkeen

Esimiesvalmennus innostaa ja rohkaisee valmennettavia esimiesroolissa toimimiseen.  Samalla se auttaa jäsentämään omaa ajankäyttöä ja hahmottamaan oman toiminnan arvonmuodostusta.

Valmennuksen järjestäminen on myös vahva viesti, joka kertoo osallistujille, että heidän onnistumistaan halutaan tukea organisaation taholta.

– Palautteista käy usein ilmi, että ihmiset ovat valmennuksen jälkeen aiempaa sitoutuneempia yritykseen. Lisäksi niissä toistuu myös henkilökohtaisen palautteen syväluotaavuus; havainnot omasta itsestä ryhmässä ovat olleet silmiä avaavia, Rajala kertoo.

Valmennus voidaan toteuttaa myös kokonaan virtuaalisesti.

CASET

Olemme auttaneet organisaatioita positiivisen muutoksen tekemisessä yli 20 vuoden ajan, niin Suomessa kuin ulkomailla.

Fujitsu

Fujitsu

"Muutos avattiin konkreettiseksi tekemiseksi. Esimiehille annettiin työkaluja viedä muutosta eteenpäin."

Andritz

Andritz

"Esimiestaitojen lisääntyminen vahvisti osallistujien itseluottamusta, motivaatiota ja kiinnittymistä yritykseemme entistä tiiviimmin."

Suomen Erillisverkot

Suomen Erillisverkot

”Prosessin edetessä integroimme yksilöiden omat arvot organisaation arvoihin. Tätä kautta jokaiselle erveläiselle vahvistuu tietoisuus ja parempi ymmärrys omaa toimintaa ohjaavista tekijöistä. Sitoutuminen voimistui”

Microsoft

Microsoft

"Valmennuksessa sovitut asiat konkretisoitiin ja liitettiin arjen tekemiseen, jolloin sovitut asiat jatkuivat kehittymistään valmennuksenkin jälkeen."